Arts Management Helsinki Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste

Tämä on Arts Management Helsinki Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

  1. Rekisterinpitäjä

Arts Management Helsinki Oy, Iso Roobertinkatu 36, 00120 Helsinki.

  1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Outi Järvinen, outi@artsmanagement.fi, 041 545 6255

  1. Rekisterin nimi

Arts Management Helsinki Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisteri.

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Arts Management Helsinki Oy:n ja rekisteröidyn henkilön välinen asiakassuhde, lakisääteiset velvoitteet, henkilön suostumus tai muun asiallisen yhteyden tuoma oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen ja asiakaspalvelu, yrityksen palveluihin ja niiden kehittämiseen liittyvä viestintä sekä yrityksen asiakkaiden tai sidosryhmien toiminnan edistäminen.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

  1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavia tietoja: nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), verkkosivustojen osoitteet, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, laskutustiedot, muut. Rekisteröidystä voidaan tallentaa myös henkilötunnus, mikäli se on esimerkiksi laskutuksen kannalta välttämätöntä asiakkaan yksilöimiseksi.

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään ja päivitetään pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään. Rekisteriin voidaan tallentaa tietoja liittyen myös rekisteröidyn asiakkuuteen, viestintään tai sidosryhmätoimintaan liittyvistä tapahtumista.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös ilman rekisteröidyn suostumusta lainsäädännön sallimissa tilanteissa.

  1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja voidaan luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla tai rekisteröidyn suostumuksella viranomaisille, joilla on lakiin perustuva oikeus saada rekisteristä tietoja. Lisäksi henkilötietoja voidaan siirtää sellaisille rekisteröidyn yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun ja rekisterinpitäjän ohjeistamana. Rekisterinpitäjän yhteistyökumppanilla ei tällöin ole oikeutta käsitellä henkilötietoja omaan lukuunsa.

Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolella tietoja käsittelevien palveluntarjoajien järjestelmiin vain, jos Euroopan komissio on hyväksynyt kyseisen maan tietosuojan tason riittäväksi, tietoja vastaanottava yritys täyttää EU-U.S. Privacy Shield -vaatimukset tai siirto on muiden asianmukaisten suojatoimien perusteella sallittu.

  1. Rekisterin suojauksen periaatteista

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.

  1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastusoikeus toteutetaan tekemällä tarkastuspyyntö henkilökohtaisesti kohdassa 2 mainitulle rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle allekirjoitetulla tai vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla tai käynnillä rekisterinpitäjän luona. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen poistamista sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti.

  1. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissaan ja verkkosivuillaan osoitteessa www.artsmanagement.fi. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Tietosuojaseloste on laadittu 24.5.2018.

 

©2022 Arts Management Helsinki. All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?