Tuotantoalustan kehittämishanke 2022

Projektikuvaus

Esittävän taiteen kentän toiminnasta yhä merkittävämpi osa tapahtuu konventionaalisten organisoitumismuotojen ja instituutioiden ulkopuolella, niin kutsutulla vapaalla kentällä. Uusia ilmaisun, tekemisen ja tuotannon muotoja ja toimijoita syntyy esittävän taiteen kentällä jatkuvasti.

Taiteilijoiden määrä on lisääntynyt, toimijakenttä on monipuolistunut, taiteen tekemisen praktiikat ovat muuttuneet sekä taiteiden välisyys on lisääntynyt. Taidetta tuotetaan yhä useammin yhteistuotantoina monen eri kumppanin ja rahoittajan yhteisvaikutuksella. Uusia ilmaisun, tekemisen ja tuotannon muotoja ja toimijoita syntyy jatkuvasti.

Taiteen ekosysteemin uusimpina tulokkaina ovat erilaiset tuotantoalustat. Tuotantoalusta ei ole vielä kentällä vakiintunut käsite, vaan sanaa käytetään kuvaamaan uusia taiteen tuottamisen organisaatioita ja toimintatapoja. Erilaisia tuotantoalustoja yhdistää se, että niillä ei ole omaa taiteellista henkilökuntaa. Ne tukevat eri tavoin taiteellis-tuotannollista työtä ja mahdollistavat eri taiteilijoiden tai taiteilijaryhmittymien tuotannot. Tarve tuotantoalustoille ja uusille toimintatavoille on syntynyt taiteen sisällöllisten kysymysten ja taiteilijakentän muuttumisen takia, mutta myös siksi että taiteen rakenteet ja niiden rahoitus ovat merkittävästi muuttumassa.

Arts Management Helsinki toimii neljänkymmenen vapaan taiteilijan yhteisenä tuotantoalustana ja taidetyön mahdollistajana. Se pyrkii kohti reilua ja tasavertaista työelämää taiteilijoille tarjoamalla työyhteisön ja tukirakenteen, joka tekee taiteilijana työskentelemisestä mielekkäämpää ja turvatumpaa. Tuotantoalustan toiminta jakaantuu kolmeen osa-alueeseen: taiteilijoiden henkilökohtaisiin palveluihin, tuotantoja valmistelevaan työhön sekä yhteisölliseen toimintaan.

Vuonna 2022 Arts Management Helsinki kehittää tuotantoalustan toimintaa OKM:n myöntämällä rakennetuella. Kehityshankkeessa laajennetaan jo olemassa olevaa tuotantoalustatoimintaa siten, että se skaalataan suuremmalle määrälle taiteilijoita ja sen toimintarakennetta monipuolistetaan. Hankkeen kautta on mahdollista vakiinnuttaa tuotantoalustamalli osaksi taiteen vapaata kenttää.

Tuotantoalustamallin mahdollisuudet

Nykyisen toiminnan skaalaus:

Vuonna 2021 Arts Management Helsingin tuotantoalusta on ollut neljänkymmenen vapaan taiteilijan toimintaympäristö. Vuoden 2022 alussa taiteilijayhteisön jäsenten lukumäärä nostetaan viiteenkymmeneen.

Tanssi- ja esitystaiteen lisäksi tuotantoalustamallia voi soveltaa myös muille taiteenaloille.

Tuotantoalusta vapaille pienryhmille:

Instituutioiden ulkopuolinen kenttä ei muodostu vain yksittäisistä taiteilijoista, vaan myös erikokoisista vapaista ryhmistä. Harkinnanvaraisen tuen varassa tai ilman mitään vakituista tukea toimivat pienet ryhmät toimivat taiteellisesti korkeatasoisesti, mutta organisatorisesti heikkoina. Ryhmien ammattimaiseen tuotantoon ei riitä tarpeeksi resursseja ja hallinto hoidetaan yleensä harrastajamaisesti. Toiminta ei pääse kehittymään.

Tuotantoalusta voi toimia synergisenä resurssina vapaille, taiteilijavetoisille ryhmille.

Uusien organisoitumismallien tukeminen;

Työn rakenteet tarkoittavat eri asiaa eri taiteilijoille. Joillekin rakenne tarkoittaa y-tunnusta ja toiminnan vastuuvakuutusta, toisille taas työn rakenne on omia työtapoja tukeva työaikataulu, tietty työmenetelmä tai sovitut pelisäännöt. Kaikki taiteilijat eivät pyri vakiinnuttamaan ryhmämuotoista toimintaa yhdistysmuotoiseksi pienryhmäksi, jolla on tietty taiteellinen visio tai ilmaisutyyli.

Tuotantoalusta voi olla kasvualusta ja kehys uusille taiteellisen työn organisoitumismalleille.

Tuottajaosaamisen lisääminen:

Vapaalla taidekentällä on krooninen puute tuottajista. Yhtenä merkittävänä syynä tähän on puute asiallisista työskentelyolosuhteista (ohuet rakenteet, vähäiset rahalliset resurssit, prekaari työkenttä). Tuottajien pysyvyyttä alalla voidaan tukea mentoroinnin, vertaistuen ja ammatillisen kehittymisen kautta.

 

Kulttuurin ja luovien alojen rakennetuki (2022)

Kulttuurin ja luovien alojen nousuun ja niiden kestävään uudistumiseen panostetaan Suomen kestävän kasvun ohjelmassa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on joulukuussa 2021 myöntänyt kulttuurin ja luovien alojen toimijoille valtionavustuksina neljä miljoonaa euroa innovatiivisten palvelujen sekä tuotanto- ja toimintamallien kehittämiseen. Avustushaku oli ensimmäinen osa ministeriön kaikkiaan 30 miljoonan euron Kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetuesta.

Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 184. Tukea myönnettiin 20 hankkeelle, jotka edustavat av- ja elokuva-alaa, arkkitehtuuria, esittäviä taiteita (musiikki, teatteri, tanssi, sirkus), muotoilua, museoita ja kulttuuriperintöä sekä visuaalisia taiteita. Hankkeissa edistetään myös laajasti kulttuurin alan palveluiden kehittämistä, kulttuurivientiä sekä tekijänoikeustiedon hallintaa ja hyödyntämistä.

Arts Management Helsinki on yksi rakennetuen saajista.

Arts Management Helsinki haki ja sai rakennetukea tuotantoalustatoiminnan laajentamiseen taiteen vapaalla kentällä vuonna 2022. Kyseessä on kehittämishanke, jossa uudistetaan taiteen tuotanto- ja toimintatapoja.

Arts Management Helsingin hankkeen yhteyshenkilö:

Outi Järvinen
outi@artsmanagement.fi

©2022 Arts Management Helsinki. All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?