Kohti freelancereiden yhteistä tuotantoalustaa
Esiselvityshanke 2019-2020

Projektikuvaus

Arts Management Helsinki on pyrkinyt parantamaan taiteilijoiden työolosuhteita toimimalla freelancereiden tuotantotoimistona ja työyhteisönä. Vuodesta 2015 alkaen Arts Management Helsinki on tarjonnut freelancetaiteilijoille jatkuvaa, henkilökohtaista palvelua ja tuotantoapua. Toiminnan on mahdollistanut Arts Management Helsingin oma panostus ja sitoutuminen sekä vuosina 2018–2019 myös Taiteen edistämiskeskuksen myöntämä projektikohtainen erityisavustus.

Arts Management Helsingin taiteilijapalvelun piirissä on ollut kaikkiaan yli 60 taiteilijaa, joista samanaikaisesti 20-35. Työyhteisön kautta taiteilijajäsenet ovat saaneet myös kollegiaalista tukea toisiltaan. Palvelulle olisi laajempi tarve sekä määrällisesti että sisällöllisesti, mutta nykymuodossaan ja olemassa olevilla resursseilla näihin tarpeisiin ei ole voitu vastata.

Olisi tärkeää, että vapaille taiteilijoille muodostuisi tukirakenne, joka tekee taiteellisesta työstä mielekkäämpää ja turvatumpaa. Vapaalla kentällä esiintyy työhön liittyvää pahoinvointia, työryhmäristiriitoja, vallan väärinkäyttöä ja työuupumusta, jotka voisi ratkoa jo varhaisessa vaiheessa asianmukaisin tukitoimenpitein. Suuri osa taiteilijoiden työelämää koskevista haasteista kytkeytyy siihen tosiasiaan, että työsuhteista työtä on tarjolla hyvin vähän. Esittävän taiteen produktiot toteutuvat yhä useammin yhteistuotantoina ja/tai apurahojen turvin. Tyypillistä on, ettei produktioissa löydy tahoa joka haluaisi, pystyisi tai osaisi kantaa työnantajavastuun.

Arts Management Helsinki on vuodesta 2013 lähtien ollut yhteydessä eurooppalaiseen Smart-verkostoon ja seurannut eri maiden Smart-organisaatioiden lokalisoitua paikallistoimintaa. Smart eli Société Mutuelle des Artistes on Belgiassa vuonna 1998 perustettu yhteisö, joka toimii taiteilijoiden ja luovan alan ammattilaisten yhteisenä työnteon alustana. Smart toimii tällä hetkellä kahdeksassa Euroopan maassa. Belgiassa paikallisella Smart-organisaatiolla on 12 toimistoa ja yli 85 000 käyttäjää. Autonomisten Smart-kumppanien eurooppalainen verkosto palvelee yli 100 000 taiteilijaa.

Mitä opittavaa Smart-verkoston toiminnasta voisi olla suomalaiselle esittävän taiteen kentälle? Onko tarpeellista liittää Suomi tähän eurooppalaiseen verkostoon, pitäisikö meillä olla oma SmartFI-organisaatio? Tai millä tavoin eurooppalainen Smart-malli voisi olla esimerkkinä freelancereiden yhteiselle tuotantotalolle Suomessa?

Näitä kysymyksiä Arts Management Helsinki lähti selvittämään Smart-tuotantotalon mahdollisuuksia kartoittaneessa esiselvityksessä 1.8.2019–31.3.2020, jonka toteuttamista tuki Opetus- ja kulttuuriministeriö kokeilu- ja kehittämisavustuksella.

Esiselvitystyön aikana kävi selväksi, että yhteiseurooppalaisen Smart-mallin muokkaaminen Suomeen ei tällä hetkellä toisi tarvittavia ratkaisuja taiteilijoille. Mielekkäämpää olisi luoda omanlainen, esittävän taiteen freelancereita palveleva, tarvelähtöinen ja yhteinen tuotantoalusta. Esiselvityksessä tartuttiin keskeisiin kehittämistarpeisiin taidetyössä ja tehtiin kokeiluja keinoista, joilla näihin tarpeisiin voidaan vastata. Kokeilujen kautta luotiin toimintamalli, jota tarkennettiin sidosryhmähaastattelujen kautta ja jota työstettiin yhdessä taiteilijoiden kanssa.

Esiselvityksen lopputuloksena on luotu malli freelancereiden yhteiselle tuotantoalustalle. Tällaisen tuotantoalustan toiminta aloitetaan vuoden 2020 aikana, sillä Arts Management Helsinki haki ja sai Taiteen edistämiskeskukselta toiminta-avustuksen tuotantoalustan toimintaan tämän esiselvitysprosessin aikana. Lisäksi Suomen Kulttuurirahasto myönsi apurahan tuotantoalustan käynnistämiseen.

Tiivistelmä tehdystä esiselvityksestä sekä kuvaus esittävän taiteen freelancereiden yhteisen tuotantoalustan kehittämisprosessista ja toimintamallista on koottu oheiseen raporttiin.

AVAA RAPORTTI:

kansikuva

Esiselvitys toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä kokeilu- ja kehittämisavustuksella 2019 (Kulttuurin perusta ja jatkuvuus).

Tuotantoalustan kehittämisprosessi oli yhteistyö Isabel Gonzálezin kanssa ja samalla hänen kehittämis- ja opinnäytetyönsä kulttuurituotannon ylempään korkeakoulututkintoon.

Oheisen raportin tekstien kirjoittajat: Outi Järvinen, Isabel González, Karolina Kucia, Ilse Ghekiere.

Kiitos kaikille esiselvityshankkeessa mukana olleille, kokeiluihin ja sidosryhmähaastatteluihin osallistuneille sekä tuotantoalustan yhteiskehittäjätaiteilijoille.

©2022 Arts Management Helsinki. All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?