Tuotantoalusta

VAPAIDEN TAITEILIJOIDEN TYÖYHTEISÖ JA TUKIRAKENNE

Missio

Tuotantoalusta vahvistaa taiteilijan autonomista toimijuutta ja tukee itseohjautuvuutta.

 • pyrkii antamaan toivoa
 • pyrkii parantamaan taiteilijoiden työedellytyksiä
 • pyrkii muuttamaan taiteen toimintaympäristöä ja ajattelumalleja
 • ei tarjoa valmiita ’avaimet käteen’ -ratkaisuja, vaan jakaa osaamista
 • tekee tuotannollisen työn läpinäkyväksi

Arvolupaus

Taiteilijan puolella.

PITKÄJÄNTEINEN TUKI

HENKILÖKOHTAINEN PALVELU

LUOTETTAVA JA VASTUULLINEN KANSSAKULKIJA

KIINNITTYMISALUSTA

TURVAVERKKO

YHTEISÖ

Visio

Taiteilijan työ tasavertaiseksi muun työn kanssa.

Taiteilijalla on halutessaan mahdollista tehdä työsuhteista palkkatyötä taiteellisissa töissään ja näin saada työsuhteen tuomat edut. Hän saa muiden alojen asiantuntijoiden lailla työyhteisön tuen omaehtoiselle, itseohjautuvalle työlleen. Tuotantoja valmisteleva työ nähdään osana taiteilijan työtä ja myös siitä työstä taiteilija saa palkkaa. Työelämän muutoksissa taiteilija saa tarvittavaa tukea ja apua. Vapaana taiteilijana toimiminen on mielekäs ja mahdollinen uravalinta. Taiteilijat voivat hyvin työssään.

Arts Management Helsingin vuodesta 2015 toiminut taiteilijapalvelu laajenee ja kehittyy vuoden 2020 aikana vapaiden taiteilijoiden yhteiseksi tuotantoalustaksi.

Tuotantoalustan toimintamallin kehitys aloitettiin osana esiselvityshanketta, jonka yhteenvetoraportti julkaistiin keväällä 2020. Vuoden 2020 aikana tuotantoalustasta muodostetaan oma, erillinen yhteisö. Kehitystyö kohti uutta tuotantoalustaorganisaatiota tehdään yhdessä taiteilijoiden kanssa, avoimen yhteistoiminnan hengessä. Kehitysvaiheet ja niiden perusteella tehdyt päätökset taustatietoineen dokumentoidaan.

Taiteen edistämiskeskus on myöntänyt tuotantoalustalle esittävän taiteen yhteisöille tarkoitetun toiminta-avustuksen. Tuotantoalustatoiminnan käynnistämiseksi Arts Management Helsinki sai myös Suomen Kulttuurirahaston apurahan helmikuussa 2020.

Tuotantoalusta on jatkuvasti kehittyvä, uudenlainen toimintamuoto esittävän taiteen kentällä. Sen uudistunut toiminta lanseerataan 2021.

Tuotantoalustan toiminnan keskiössä on asiakkaat eli vapaat taiteilijat erityisesti esittävän taiteen alalla. Tuotantoalustatoiminnan käynnistyessä vuonna 2020 asiakkaina ovat Arts Management Helsingin taiteilijajäsenet. Tuotantoalusta tulee jatkossa palvelemaan noin neljääkymmentä taiteilijaa.

Tuotantoalustan keskeisin sidosryhmä on rahoittajat eli taidetta yhteiskunnallisesti tukevat julkiset ja yksityiset tahot. Muita sidosryhmiä ovat taidekentän toimijat, tuotanto- ja esitystalot, taideprojektien tilaajat sekä edunvalvontajärjestöt.

Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat taidekentän asiantuntijat sekä koulutus- ja työelämäorganisaatiot.

Henkilökohtaiset palvelut:

 • Tarjoaa infrastruktuurin taiteilijan työlle
 • Antaa henkilökohtaista, räätälöityä apua ja tukea taiteilijan työpolun eri vaiheissa

 

Tuotantoja valmisteleva työ:

 • Tukee taiteilijoiden omaa ei-taiteellista työtä: strategista suunnittelua, projektien ennakkosuunnittelua ja valmistelua, oman työn sanallistamista
 • Auttaa taiteilijoita tuotantoja valmistelevassa työssä, esim. tuotantosuunnittelussa, rahoitushauissa, viestinnässä, esituotannossa

 

Yhteisöllinen toiminta:

 • Tarjoaa freelancetaiteilijoille työyhteisön ja tukiverkoston
 • Vahvistaa yhteisöön kuulumisen tuntua

Tuotantoalustan pitää rakenteeltaan olla toimija, joka on

 • uskottava, luotettava ja kestävä
 • vastuullisesti johdettu
 • taloudellisesti mahdollisimman vakavarainen ja riippumaton
 • houkutteleva työympäristö
 • asiakaslähtöinen / taiteilijoita kuunteleva
 • hallinnoltaan tarpeeksi kevyt, jottei hallinto vie liikaa resursseja

Tuotantoalustan toiminta on yleishyödyllistä, mutta samalla sen voidaan perustellusti katsoa olevan taloudellista yhteistoimintaa. Toiminnan uskottavuuden ja selkeyden vuoksi on perusteltua, että tuotantoalusta on yhtiömuotoinen eikä aatteellinen yhdistys. Osakeyhtiömuoto on soveltuva sen selkeän sääntelyn vuoksi ja yhteiskunnallisen uskottavuuden takia. Se on päätöksentekorakenteelta joustava organisaatiomuoto, ja osakeyhtiölaki määrittää vastuun ja valtuuksien jaon osakeyhtiön toiminnassa.  Talousvastuut ovat lakiin perustuvat.

Yhtiöjärjestyksessä on suljettu pois osingonjaon mahdollisuus omistajille.

Tuotantoalustan toimitusjohtajana toimii Outi Järvinen.

Syksyllä 2020 Arts Management Helsinki kokoaa toiminnan tueksi neuvonantajaraadin (Advisory Board), joka tuo myös ulkopuolisten sidosryhmien ääntä strategiseen suunnitteluun ja toiminnan arviointiin.

Advisory Boardin puheenjohtajana aloittaa Isabel González. Raadin muut asiantuntijajäsenet ovat Riku Lievonen, Katarina Lindholm, Netta Norro ja Sanni Pajula.

Tuotantoalustan henkilökuntaa pyritään lisäämään vuodesta 2021 alkaen.

Kehitystyö kohti uutta tuotantoalustatoimintaa tehdään yhdessä taiteilijoiden kanssa, avoimen yhteistoiminnan hengessä. Kehitysvaiheet ja niiden perusteella tehdyt päätökset taustatietoineen dokumentoidaan.

Tuotantoalustan suunnitteluvaiheessa oli tarkoituksena, että toiminta tapahtuu vuoden 2020 aikana Arts Management Helsingin puitteissa kunnes tuotantoalustalle muodostettaisiin oma, erillinen yhteisö.

Kehitystyön aikana on kuitenkin päädytty ratkaisuun, että Arts Management Helsinki säilyy tuotantoalustan juridisena rakenteena. Yhtiöjärjestelyissä tai omistussuhteissa ei tehdä muutoksia. Organisaation strategiseksi  tueksi ja toiminnan arvioijaksi muodostetaan taidealan asiantuntijoissta koostuva neuvonantajaraati

Kevät-kesä 2020 – kehitystyö

Syksy 2020 – palvelutarjontaa terävöitetään

Lokakuu 2020 – neuvonantajaraati aloittaa toimintansa

Loppuvuosi 2020 – ulkoinen viestintä, uuden toiminnan lanseeraus

Vuosi 2021 – henkilökunnan vahvistaminen, uudet palvelut. Uusia taiteilijoita mahdollisesti toiminnan piiriin.

ARTIKKELIT JA PUHEENVUOROT

kansikuva
What if.. "we" go bad? Monstrous Organizing of Arts

©2020 Arts Management Helsinki. All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?